Algemene Voorwaarden Vrachtautorijschool Wagenaar

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden.

Cursusgeld: het cursusgeld van de opleiding inclusief afmeldkosten, zoals vermeld op de website.

Opdrachtgever:
elke particulier, bedrijf of instelling die bij Vrachtautorijschool Wagenaar een opleiding afneemt of elke particulier, bedrijf of instelling die bij Vrachatautorijschool Wagenaar een In company-/Maatwerkopleiding afneemt.

Cursist: De persoon die deelneemt aan de cursus of opleiding.

Lesmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
Het lesmateriaal zit inbegrepen bij het cursusgeld en/of opleiding.

Opleiding: een door Vrachtautorijschool Wagenaar verzorgde (rij-)opleiding, cursus, training, her- of bijscholing, omscholing, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.

Overeenkomst op Afstand:
een opleidingsovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Opleidingsovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Vrachtautorijschool Wagenaar en een opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Vrachtautorijschool Wagenaar, al dan niet ten behoeve van werknemers van die opdrachtgever.

Website:
de website van Vrachtautorijschool Wagenaar: www.vrachtautorijschool.nl

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten, opdrachten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen, werkzaamheden en verdere overeenkomsten met Vrachtautorijschool Wagenaar.

Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Vrachtautorijschool Wagenaar wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Vrachtautorijschool Wagenaar en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).

Opleidingsovereenkomst
De opdrachtgever gaat een opleidingsovereenkomst met Vrachtautorijschool Wagenaar aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats door middel van: het inschrijfformulier van Vrachtautorijschool Wagenaar, telefonische aanmelding voor een opleiding, per e-mail via het door Vrachtautorijschool Wagenaar digitaal verstrekte inschrijfformulier,  door middel van goedkeuring van een door Vrachtautorijschool Wagenaar uitgebrachte offerte of door middel van het goedkeuren van een door Vrachtautorijschool Wagenaar opgesteld opleidingsplan na een afgenomen proefles of intakegesprek.

Elke opdracht c.q. inschrijving die door Vrachtautorijschool Wagenaar aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door Vrachtautorijschool Wagenaar als bindend beschouwd, tenzij deze bevestiging binnen 14 dagen (4N) na ontvangst schriftelijk wordt weersproken en de deelnemer nog niet gestart is met de opleiding.

Annulering Opleiding
Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of opleidingsonderdeel naar het oordeel van Vrachtautorijschool Wagenaar onvoldoende is, staat het Vrachtautorijschool Wagenaar vrij om met de opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende opleiding of opleidingsonderdeel op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Vrachtautorijschool Wagenaar en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opleiding of opleidingsonderdeel kosteloos te annuleren.

Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding of In company-/Maatwerkopleiding heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Vrachtautorijschool Wagenaar van de annulering geldt in het geval van een brief: de datum van de poststempel en een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (al dan niet verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.

In geval van annulering geldt (onverminderd de bedenk tijd zoals bedoeld in de overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat Vrachtautorijschool Wagenaar gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:

Los geboekte en afzonderlijke praktijk- en theorielessen (niet behorend tot een opleiding) kunnen kosteloos worden geannuleerd indien die annulering plaatsvindt uiterlijk 2 werkdagen voor de dag waarop de betreffende les plaatsvindt. Anders is het volledige lesgeld verschuldigd. (De zaterdag wordt niet als werkdag beschouwd).

Vindt annulering van een opleiding (theorie of praktijk) plaats dan is het volgende verschuldigd:
• Annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste activiteit:75% van het cursusgeld
• Annulering tot twee weken voor aanvang van de eerste activiteit: 50% van het cursusgeld
• Annulering tot vier weken voor aanvang van de eerste activiteit: 25% van het cursusgeld

De opdrachtgever is deze kosten niet verschuldigd als Vrachtautorijschool Wagenaar voor de aanvang van de opleiding de voor de opdrachtgever gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op Vrachtautorijschool Wagenaar rust niet de verplichting zich daarvoor extra inspanning te getroosten.

Indien er een annuleringsverzekering voor de opleiding is afgesloten, dan kan hierop een beroep worden gedaan; deze zal conform de polisvoorwaarden de annulering beoordelen.

Wanneer er geen annuleringsverzekering is afgesloten, dan kunnen praktijk- en theorielessen in de volgende gevallen kosteloos worden geannuleerd:
• Wanneer er een overlijden in de naaste familie is, en de begrafenis op de rijlesdag valt
• In geval van spoedopname van de cursist in het ziekenhuis. Dit alleen ter beoordeling van Vrachtautorijschool Wagenaar.

Overeenkomst op Afstand
Indien de opdrachtgever een particulier is, heeft de opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

In geval van ontbinding dient de opdrachtgever het ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Vrachtautorijschool Wagenaar terug te zenden. Vrachtautorijschool Wagenaar  is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de opdrachtgever.

Geen recht op ontbinding bestaat als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Betalingen en prijzen
Betaling van alle diensten en producten die Vrachtautorijschool Wagenaar  aanbieden zijn à contant of er bestaat de mogelijkheid om de lessen vooraf te voldoen. Dit kan door deze contant of per bank of door middel van overmaking van een door de opdrachtgever digitaal of per post ontvangen factuur. Mochten er meer lessen vooruit zijn betaald dan zijn afgenomen, dan zullen deze na beëindiging van de opleiding door Vrachtautorijschool Wagenaar worden gecrediteerd. Retourbetalingen vinden plaats binnen 10 werkdagen.

Wanneer er sprake is van diensten, die door Vrachtautorijschool Wagenaar  worden aangeboden en door middel van een nota gefactureerd zullen worden, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen door middel van een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging dient op origineel bedrijfspapier van de opdrachtgever te worden aangeleverd en getekend te zijn door de directeur of zijn vervanger die bevoegd is tot het geven van opdrachten aan derden.

Wanneer opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan kan Vrachtautorijschool Wagenaar te allen tijde de gelden van vooruitbetaalde examens of voertuig inhuur hiermee verrekenen, dit zonder toestemming van cursist of opdrachtgever. Over de in rekening gebrachte diensten worden factuurkosten in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, kan de cursist zelf voor de kosten van de opleiding worden aangesproken.

Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de opdrachtgever, is hij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever naast de vergoeding van de rente een vergoeding voor incassokosten verschuldigd van 15% van de vordering met een minimum van € 100,00. Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever heeft Vrachtautorijschool Wagenaar het recht om de desbetreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

De opdrachtgever kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd.

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Betaling van alle opleidingen die door Vrachtautorijschool Wagenaar worden aangeboden, dient vooraf te geschieden conform bovengenoemde voorwaarden. Vrachtautorijschool Wagenaar verstrekt dan een betalingsbewijs dat bij aanvang van de cursus aan de docent getoond dient te worden.

Gemaakte afspraken door derden met Vrachtautorijschool Wagenaar over het lessen op rekening mogen alleen gedaan worden na goedkeuring van de directie. Ook kan de directie van Vrachtautorijschool Wagenaar zonder opgave van reden het lessen op rekening stopzetten.

Vrachtautorijschool Wagenaar is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de prijzen van aangeboden diensten te verhogen. De cursist of opdrachtgever heeft dan het recht om de opleiding te staken, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.

Afspraken

Vrachtautorijschool Wagenaar kan, wanneer er sprake is van overmacht, slechte weersomstandigheden en binnengekomen examens, te allen tijde de praktijk- en theorieopleidingen afzeggen. Vrachtautorijschool Wagenaar  kan nimmer door de opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.

Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten.

Vrachtautorijschool Wagenaar kan in het geval van overmacht, ziekte, vakantie of een snipperdag van de instructeur, een andere instructeur aanwijzen om de lessen of de cursus voor hem waar te nemen. Mocht de cursist dit bezwaarlijk vinden, dan kan hij hiervan melding doen aan de verkeersschool na de eerstvolgende les. Eventueel kan dan besloten worden om de opleiding tijdelijk stil te zetten, of om een andere vervanger aan te wijzen.

Deze regeling is niet van toepassing op opleidingen waarvan het praktijkexamen al vaststaat.

Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, en het wel verantwoord is om rijinstructie te geven, dan kan Vrachtautorijschool Wagenaar besluiten om de examenrit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles zullen verrekend worden met de inhuur van het voertuig voor het examen.

Wettelijke verplichtingen
De cursist verklaart hierbij dat hij bij deelname aan de praktijklessen op de openbare weg ten tijde van de eerste afspraak 17 jaar is, in het bezit is van de benodigde certificaten c.q. rijbewijzen voor de betreffende categorie en dat hem niet bij gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.

Indien mocht blijken dat de door de cursist bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de cursist Vrachtautorijschool Wagenaar volledig, en zal de cursist eventueel alle ter zake aan Vrachtautorijschool Wagenaar opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

De cursist heeft zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij bij de praktijk- en theorie-examens van de BNOR, CCV en het CBR over de benodigde examenbescheiden beschikt. Deze bescheiden staan vermeld in de exameneisen BNOR, CCV en het CBR. Deze worden voor aanvang van een examen door Vrachtautorijschool Wagenaar verstrekt.

Vrachtautorijschool Wagenaar zorgt ervoor dat de rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Vrachtautorijschool Wagenaar kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist en/of zijn gedragingen.

Cursisten die instructie krijgen rijden geheel op eigen risico, zowel op het door ons gehuurde verkeers- en oefenterrein als op de openbare weg. Vrachtautorijschool Wagenaar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die kan ontstaan tijdens de praktijklessen. Deze is geheel voor het risico van de cursist zelf. Vrachtautorijschool Wagenaar vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de praktijklessen op de openbare weg alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van alle voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen en medicijnen en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Lichamelijke of materiële schade van de kandidaat zelf die niet verhaald kan worden op derden, kan niet verhaald worden Vrachtautorijschool Wagenaar.

Vragen
Vragen per mail of telefoon worden in principe dagelijks beantwoord met een maximum van 1 week. Met uitzondering van vakantieperiodes, dan uiterlijk 2 weken.

Garantie
Vrachtautorijschool Wagenaar zal alle inspanningen verrichten die nodig zijn om de cursist in staat te stellen om het examen waarvoor de cursist zich heeft laten opleiden te kunnen behalen. Indien de cursist het examen niet behaalt, kan Vrachtautorijschool Wagenaar hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Ook wanneer het niet behalen van een examen veroorzaakt wordt door derden kan de aansprakelijkheid niet worden verhaald op Vrachtautorijschool Wagenaar.

Examengaranties, rijbewijsgaranties, en/of cursusgaranties worden alleen verstrekt indien de cursist alle lessen van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven heeft gevolgd en betaald. Deze garanties vervallen 6 maanden na het laatste examen of na de laatste cursusdag.

Wanneer opdrachtgever een opleiding heeft afgesloten met een examengarantie en/of rijbewijsgarantie dan kan hij alleen gebruikmaken van de genoemde garantie indien opdrachtgever de lessen die geadviseerd zijn door zijn rijinstructeur ook gevolgd en betaald heeft.

Privacy
Personen die een product of dienst afnemen bij Vrachtautorijschool Wagenaar  worden geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt Vrachtautorijschool Wagenaar  de aanvraag / inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik.

De cursisten-administratie valt onder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Vrachtautorijschool Wagenaar houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee zijn dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Deze statische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Copyright
Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Vrachtautorijschool Wagenaar. Een cursist mag het door Vrachtautorijschool Wagenaar opgestelde en/of door Vrachtautorijschool Wagnaar ter beschikking gestelde cursusmateriaal uitsluitend voor zichzelf gebruiken. Het is de cursist verboden om video- en/of geluidsopnames te maken van de door Vrachtautorijschool Wagenaar verzorgde training, cursus of opleiding.